Elérhetőségek

Dr. Hovanyecz Ügyvédi Iroda

Székhely: 1054 Budapest, Hold u.15. V. em. 3/a.

Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 17.

Adószám: 18135406-2-41

Tel: +36-1/269-0705
Fax: +36-1/269-0117
E-mail: ugyved@hovanyecz-ugyved.hu

Félfogadás előzetes bejelentkezés alapján.

Megosztás

Szolgáltatásaink

Ingatlanjog

 • ingatlanjogi tanácsadás,
 • lakás és egyéb ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés és egyéb, a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok elkészítése és véleményezése,
 • bérleti szerződés, használati szerződés szerkesztése és véleményezése,
 • ingatlanhoz kapcsolódó jogokra (pl. haszonélvezeti jog, vételi jog, jelzálogjog, stb.) vonatkozó szerződések elkészítése és véleményezése,
 • termőföld adásvételi, ajándékozási szerződés elkészítése és véleményezése, termőföld használat bejelentése,
 • társasház alapító okirat, társasház alapító okirat módosítás, szervezeti és működési szabályzat, házirend elkészítése és véleményezése,
 • perbeli és peren kívüli képviselet ingatlannal kapcsolatos jogvitákban,
 • ingatlan ügylethez kapcsolódó illeték- és adótanácsadás.

 

Társasági jog, cégjog, gazdasági jog

 • cégalapítás, cégadatokban bekövetkezett változások átvezetése, átalakulás, vállalat-felvásárlás, jogi átvilágítás,
 • cégek belső jogviszonyainak szabályozása (pl. szindikátusi szerződés, szervezeti és működési szabályzat, stb.), képviselet tagok egymás közötti jogvitáiban,
 • társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződés elkészítése és véleményezése,
 • közgyűlésekhez, taggyűlésekhez szükséges okiratok szerkesztése és véleményezése,
 • szövetkezettel kapcsolatos jogi tanácsadás, szövetkezet létrehozása, alapszabály módosítása,
 • jogi képviselet ellátása szövetkezeti jogvitákban,
 • jogi képviselet ellátása cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban, törvényességi felügyeleti eljárásban,
 • jogi képviselet ellátása gazdasági peres ügyekben,
 • jogi képviselet csőd- és felszámolási eljárásokban.

  

Követelésérvényesítés

 • tanácsadás szerződésszegéssel kapcsolatos ügyekben,
 • fizetési felszólítás szerkesztése,
 • jogi képviselet fizetési meghagyásos eljárásban, polgári peres eljárásban, végrehajtási ügyekben, csőd- és felszámolási eljárásban, törlési eljárásban, adósságrendezési eljárásban,
 • követelés biztosítékaival kapcsolatos tanácsadás, jogi képviselet a biztosítékok (pl. zálogjog, kezesség, kötbér, stb.) érvényesítése során.

  

Társadalmi szervezetek, alapítványok

 •  társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány létrehozása, módosítása.

  

Munkajog

 • munkajogi tanácsadás,
 • munkajogi szerződések és szabályzatok (pl. munkaszerződés, vezető állású munkaszerződés, tanulmányi szerződés, szervezeti és működési szabályzat, kollektív szerződés, stb.) elkészítése és véleményezése,
 • munkajogviszony megszüntetésével, csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos tanácsadás,
 • jogi képviselet ellátása munkaügyi perekben.

  

 Családjog

 • családjogi tanácsadás,
 • házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése és véleményezése,
 • jogi képviselet házassági bontóperekben, házassági vagyonjogi, gyermek-elhelyezési perekben.

 

Polgári jog

 • tanácsadás, peres eljárást megelőző egyeztetés,
 • szerződések szerkesztése és véleményezése,
 • jogi képviselet fizetési meghagyásos eljárásban,
 • jogi képviselet kártérítési ügyekben, orvosi műhibaperekben, közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség miatt indult ügyekben,
 • jogi képviselet sajtó-helyreigazítási, adatvédelmi és személyhez fűződő jogok megsértése miatt indult perekben,
 • jogi képviselet klasszikus polgári perekben (pl. birtokviták, közös tulajdonnal, ingatlan használattal kapcsolatos ügyek, kölcsönügyletek, szerződés érvénytelensége, szerződésszegés, jogalap nélküli gazdagodás, stb.).

  

Öröklési jog

 • végrendelet szerkesztése, letéti őrzése,
 • öröklési szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés szerkesztése,
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződés szerkesztése,
 • várt örökségről szóló megállapodás szerkesztése,
 • jogi képviselet hagyatéki eljárásban és öröklési perekben.

 

Közigazgatási jog

 • jogi képviselet adóigazgatási eljárásokban,
 • jogi képviselet közigazgatási perekben.

Természetesen a fenti felsorolás nem teljes körű, az Iroda bármely ügyvédi közreműködést igénylő ügyben áll megbízói rendelkezésére. Megbízóink egyedi igényei és a konkrét eset sajátosságai alapján az adott helyzetben legmegfelelőbb jogi megoldással igyekszünk szolgálni.